fbpx

Nowy „Rubinek” – bezpieczny i przyjazny

Rada Osiedla po  otrzymaniu rozwiązań projektowych, dotyczących zagospodarowania terenu zieleni istniejącego placu zabaw, skierowała uwagi do projektu na działce 208/2 AM-10 obręb Ołtaszyn przy ulicy Rubinowej.

Uwagi Rady Osiedla do rozwiązań projektowych:

1. Przebudowa wzniesienia w południowo-zachodniej części działki i jego zagospodarowanie (zjeżdżalnia)- oceniono negatywnie. Górka jest wykorzystywana okresie zimowym przez dzieci mniejsze jako miejsce do zjeżdżania na sankach.

2. Wybieg dla psów- oceniono negatywnie. Istnieje prawdopodobieństwo trudności w utrzymaniu porządku i konfliktów między mieszkańcami. Teren można wykorzystać na zamontowanie dodatkowych, niewysokich elementów służących do ćwiczenia równowagi  dla dzieci mniejszych.

3. Piaskownica- propozycja jej ogrodzenia oraz częściowego zadaszenia dla stworzenia strefy zacienionej. Piaskownica zlokalizowana jest w miejscu silnie nasłonecznionym, a ekspozycja na słońce okresie letnim może narażać dzieci na negatywne skutki.

4. Oświetlenie. Dokumentacja nie obejmuje oświetlenia terenu, które powinno stanowić ważny element zagospodarowania działki. Wnosimy o uzupełnienie dokumentacji i wykonanie jej urządzenia w pełnym zakresie.

Po analizie i dyskusji z projektantami na temat zgłoszonych uwag uwzględniono: część uwag Rady

Ad.1 Górka pozostanie jako saneczkowa, w projekcie uwzględnione będą roboty naprawcze

Ad.2 Wybieg dla psów nie będzie ujęty w zakresie robót przewidzianych do realizacji W 1 etapie robót, natomiast pozostawiony zostanie w zakresie dokumentacji projektowej jako etap 2 na wypadek ew., zmiany decyzji RO w przyszłości i ew. zmiany potrzeb mieszkańców.

W związku z powyższym teren pozostawiony będzie jako rezerwa. Dodatkowo poinformowano,  że ze względu na gęste Zadrzewienie oraz Wymagane strefy bezpieczeństwa dla elementów placu zabaw, nie ma możliwości montażu elementów placu zabaw na wskazanym fragmencie terenu,

Elementy do zabaw „równoważnych” dla małych dzieci są przewidziane na centralnym placu zabaw.

Ad.3 Element do zabawy z piaskiem łódź będzie wyposażony w żagiel zacieniający.

Ad.4 Oświetlenie – wykonanie oświetlenia terenu ze względu na ograniczenia budżetowe nie jest

przewidziane w Zakresie realizowanego obecnie projektu. Zasugerowano zgłoszenie tego elementu do realizacji w ramach Funduszu Osiedlowego – ZZM zaopiniuje taki projekt pozytywnie

Projekt dostępny w dokumentach Rady Osiedla oraz na stronie www.