fbpx

XXIX sesja Rady Osiedla Ołtaszyn

Na sesji Rady Osiedla Ołtaszyn, która odbyła się w dniu 13 lutego 2024, doszło do podjęcia szeregu istotnych decyzji dotyczących życia lokalnej społeczności. Sekretarz Osiedla, zgłosił wnioski o dodanie nowego projektu uchwały dotyczącego organizacji wydarzeń świątecznych w 2024 roku oraz zmianę kolejności procedowania uchwał, co pozwoliło na przesunięcie dyskusji o ochronie ciszy nocnej na koniec obrad. Oba wnioski zostały przyjęte jednogłośnie, co świadczy o wysokim poziomie zgody wśród radnych.

Podczas sesji przegłosowano również jednogłośnie kilka projektów uchwał, w tym sprawozdanie z działalności samorządu Osiedla Ołtaszyn za rok 2023, powołanie Komisji ds. Komunikacji Zbiorowej oraz realizację dodatkowych zadań społecznych, takich jak cykl wycieczek rowerowych „Kołowrocek 1927” czy zajęcia taneczne „Zumba Gold” dla osób powyżej 55. roku życia.

Szczególną uwagę zwrócono na problem hałasu generowanego przez działalność portu lotniczego Wrocław-Strachowice, co skłoniło kilka osiedli do wspólnego działania na rzecz wprowadzenia nocnej ciszy, podobnie jak ma to miejsce na innych europejskich lotniskach.

Problem hałasu generowanego przez działalność portu lotniczego Wrocław-Strachowice stał się jednym z głównych punktów obrad ostatniej sesji Rady Osiedla Ołtaszyn. Jest to kwestia, która znacząco wpływa na jakość życia mieszkańców wielu osiedli, w tym Ołtaszyna, Oporowa, Krzyków-Partynice, Gaju, Jerzmanowa, i Muchoboru Małego. W odpowiedzi na narastający dyskomfort i niepokój społeczny związany z nocnym hałasem, radni podjęli inicjatywę wspólnego działania, mając na celu zmniejszenie uciążliwości.

Projekt wspólnej uchwały kilku osiedli był skierowany do władz miasta z wnioskiem o wprowadzenie ograniczeń w planowaniu operacji lotniczych na wzór rozwiązań stosowanych na lotniskach w Warszawie (lotnisko im. Fryderyka Chopina), Frankfurcie, Monachium, czy Brukseli. Zaproponowane godziny zakazu, między 23:30 a 5:30, miały na celu zapewnienie mieszkańcom spokoju w godzinach nocnych, które są kluczowe dla odpoczynku i regeneracji.

Ponadto, radni zwrócili uwagę na konieczność wykonania pomiarów hałasu na terenie zabudowy mieszkaniowej osiedli wzdłuż linii nalotów. Celem tego działania byłoby weryfikacja obszaru ograniczonego użytkowania, co ma bezpośredni wpływ na liczbę dostępnych slotów startowych i lądowanych dla samolotów, a tym samym na intensywność hałasu w okolicy portu.

To, że problem hałasu został jednogłośnie uznany przez przedstawicieli kilku osiedli, świadczy o jego skali i znaczeniu dla mieszkańców. Jednocześnie, próba znalezienia rozwiązania na drodze współpracy międzyosiedlowej pokazuje, że poprzez zjednoczenie wysiłków różnych wspólnot lokalnych możliwe jest wywieranie większego wpływu na decyzje podejmowane na poziomie miejskim.

Wnioskowane zmiany mają szansę nie tylko poprawić komfort życia mieszkańców dotkniętych problemem hałasu, ale także stanowią krok w kierunku zrównoważonego rozwoju miasta, w którym priorytetem jest dbałość o zdrowie i dobre samopoczucie jego mieszkańców. Inicjatywa ta jest przykładem, jak lokalne samorządy mogą być głosem obywateli w ważnych sprawach dotyczących środowiska życia, a także jak poprzez dialog i współpracę można dążyć do rozwiązań korzystnych dla wszystkich stron.

Podjęte decyzje

W dalszej części sesji radni jednogłośnie przyjęli szereg uchwał, które odzwierciedlają zróżnicowane potrzeby mieszkańców Ołtaszyna. Przyjęcie sprawozdania z działalności samorządu za 2023 rok dało jasny obraz wykonanych prac, ukazując zarówno realizację zadań wynikających ze Statutu Miasta i Osiedla, jak i współpracę z jednostkami miejskimi oraz organizacjami pozarządowymi.

Powołanie Komisji ds. Komunikacji Zbiorowej to odpowiedź na rosnące potrzeby mieszkańców w zakresie mobilności miejskiej. Skład Komisji, obiecuje nowe perspektywy dla publicznego transportu zbiorowego na osiedlu, z naciskiem na częstotliwość kursowania autobusów i optymalizację tras.

Kontynuacja projektów „Kołowrocek 1927” i „Zumba Gold” świadczy o dbałości o aktywność fizyczną i zdrowie mieszkańców, pokazując, że osiedle stawia na inicjatywy społeczne, które cieszą się dużym zainteresowaniem.

Ruch samochodowy na ul. Gałczyńskiego w kontekście potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa dzieci idących do szkoł

Problem ruchu samochodowego na ulicy Gałczyńskiego i jego wpływ na bezpieczeństwo dzieci idących do szkoły został szczegółowo omówiony podczas ostatniej sesji Rady Osiedla Ołtaszyn. Ta kwestia stała się przedmiotem intensywnej debaty wśród radnych, podkreślając znaczenie bezpiecznego dostępu do edukacji dla najmłodszych mieszkańców osiedla. Ruch na tej ulicy został określony jako poważny i trudny do rozwiązania problem, biorąc pod uwagę sprzeczne interesy użytkowników drogi oraz nieprzestrzeganie przez nich przepisów prawa.

Jednym z głównych punktów niepokoju jest obustronne parkowanie aut, które skutkuje brakiem widoczności i tłokiem na jezdni. Dodatkowo, parkowanie autobusu szkolnego bezpośrednio na ulicy Gałczyńskiego, zamiast na przyległym terenie przy boisku od strony ulicy Kurpiów, stanowi kolejne źródło potencjalnego zagrożenia dla dzieci. Obie te sytuacje nie tylko utrudniają bezpieczne przemieszczanie się pieszych, ale również zwiększają ryzyko wypadków drogowych.

W obliczu tych wyzwań, radny Rafał Skuła zaproponował konkretne rozwiązania mające na celu poprawę sytuacji. Jednym z nich było wprowadzenie zakazu zatrzymywania się na ulicy Gałczyńskiego po stronie szkoły, co mogłoby znacząco przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa dzieci. Takie działanie wymaga jednak wsparcia i zaangażowania ze strony władz miejskich, a także współpracy z dyrekcją szkoły.

Podjęto ustalenia, zgodnie z którymi Zarząd Osiedla wystąpi do Wydziału Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego z wnioskiem o udział w spotkaniu mającym na celu wypracowanie kompleksowych rozwiązań w zakresie organizacji ruchu drogowego na całej długości ulicy Gałczyńskiego. Spotkanie to miałoby na celu nie tylko omówienie możliwości wprowadzenia zakazu zatrzymywania się, ale również szerzej – kształtowanie bezpiecznego środowiska drogowego wokół szkół.

Zgłoszenie problemu ruchu samochodowego na ulicy Gałczyńskiego w kontekście bezpieczeństwa dzieci podczas sesji Rady Osiedla Ołtaszyn podkreśla, jak istotne jest zaangażowanie lokalnych społeczności w dbanie o bezpieczeństwo najmłodszych. Inicjatywa ta pokazuje również, że poprzez współpracę między różnymi poziomami zarządzania miastem, szkołami, rodzicami oraz mieszkańcami możliwe jest tworzenie przestrzeni miejskiej przyjaznej dzieciom i bezpiecznej dla wszystkich użytkowników dróg.

Problem hejtu w środowisku szkolnym – możliwości podjęcia działań w tym zakresie przez RO.

W środowisku szkolnym, są realnymi wyzwaniami, z którymi boryka się wiele wspólnot lokalnych. Na sesji Rady Osiedla Ołtaszyn podjęto ważną dyskusję na temat tego, jak negatywne zachowania w mediach społecznościowych i bezpośrednie interakcje między uczniami mogą wpływać na ich dobrostan psychiczny. Problem hejtu dotyka uczniów na wielu poziomach edukacji, co skłoniło radnych do refleksji nad przyczynami tego zjawiska oraz możliwościami jego przeciwdziałania.

W kontekście sesji Rady Osiedla Ołtaszyn, temat ten nie leżał bezpośrednio w gestii samorządu osiedlowego, jednakże do radnych docierały informacje o jego skali i wpływie na młodzież. Rozpoznając powagę sytuacji, radni podjęli inicjatywę rozeznania w zakresie działań podejmowanych przez szkołę oraz możliwości wsparcia ze strony Rady Osiedla. Takie działania mogą obejmować na przykład organizację warsztatów, spotkań z psychologami, czy innych form edukacji i wsparcia dla uczniów i rodziców, mających na celu budowanie świadomości na temat skutków hejtu oraz promowanie pozytywnych postaw.

Dyskusja na temat hejtu w środowisku szkolnym na sesji Rady Osiedla Ołtaszyn podkreśla znaczenie zaangażowania wspólnot lokalnych w rozwiązywanie problemów społecznych. Choć może się wydawać, że samorządy osiedlowe mają ograniczone możliwości działania w takich sprawach, ich rola w mobilizowaniu lokalnych zasobów i wspieraniu inicjatyw skierowanych do młodzieży jest nie do przecenienia. Współpraca z placówkami edukacyjnymi, organizacjami pozarządowymi i rodzicami może przynieść wymierne efekty w zmniejszaniu negatywnych zjawisk wśród dzieci i młodzieży, a także w kształtowaniu bezpiecznego i przyjaznego środowiska dla ich rozwoju.

Takie podejście wskazuje na to, że problem hejtu, choć trudny i wielowymiarowy, może być skutecznie adresowany poprzez wspólne działania na różnych poziomach społeczności lokalnej. Rada Osiedla Ołtaszyn, poprzez otwarcie na dialog i gotowość do podjęcia działań wspierających, pokazuje, jak ważne jest konstruktywne podejście do problemów młodzieży i aktywne poszukiwanie rozwiązań, które mogą przyczynić się do zmiany na lepsze.

Protokół z sesji Rady Osiedla Ołtaszyn