fbpx

Marta Staszak – Przewodnicząca Klubu Seniora

Wybory Przewodniczącej i Wiceprzewodniczącej Klubu Seniora przy Radzie Osiedla Ołtaszyn z dnia 6 lutego 2024 r.

Na mocy Regulaminu Klubu Seniora, będącego załącznikiem do uchwały Rady Osiedla nr XXXVI/129/20 z dnia 17 stycznia 2020 r., w Klubie Seniora przy Radzie Osiedla Ołtaszyn odbyły się wybory na Przewodniczącą i Wiceprzewodniczącą. Wydarzenie to stanowiło istotny moment dla lokalnej społeczności seniorów, podkreślając ich aktywny udział w życiu osiedla oraz dążenie do samodzielnego decydowania o sprawach, które ich bezpośrednio dotyczą.

Kandydatki i Wyniki Głosowania

Wśród zgłoszonych kandydatek znalazły się: Krystyna Hamburger, Marta Staszak i Ewa Węgrzyńska. Każda z nich przedstawiła swoje pomysły na rozwój klubu i poprawę jakości życia jego członków. Ostatecznie, po przeliczeniu głosów, Przewodniczącą została wybrana Pani Marta Staszak, zdobywając 34 głosy. Funkcję Wiceprzewodniczącej objęła Pani Ewa Węgrzyńska, która uzyskała 23 głosy. Wyniki te odzwierciedlają preferencje członków klubu oraz ich zaufanie do zdolności liderki do wprowadzenia zaproponowanych zmian i inicjatyw.

Uprawnienia i Procedura Głosowania

Zgodnie z regulaminem, prawo głosu przysługiwało wszystkim osobom powyżej 60. roku życia, zamieszkałym na terenie Osiedla Ołtaszyn i należącym do Klubu Seniora. Proces głosowania odbył się w atmosferze przejrzystości i wzajemnego szacunku, co stanowi dowód dojrzałej demokracji wśród seniorów osiedla.

Współpraca Rady Osiedla z Seniorami

W kontekście wyborów, ważne jest podkreślenie roli współpracy między Radą Osiedla a seniorami. Pani Edyta Skuła, Radna Rady Miejskiej Miasta Wrocławia, wyraziła swoje poparcie dla tej współpracy, podkreślając, jak ważne jest dla lokalnej społeczności budowanie mostów międzypokoleniowych. „Współpraca ta jest kluczowa dla rozwoju naszego osiedla i dla wzmocnienia więzi społecznych,” stwierdziła Pani Skuła. Zaznaczyła również, że z ramienia Rady Osiedla Ołtaszyn, osobami pomocnymi w tej współpracy będą Pani Krystyna Hamburger oraz wieloletnia Przewodnicząca Rady Osiedla Ołtaszyn, Pani Krystyna Sawińska. Ich doświadczenie i zaangażowanie są bezcenne dla realizacji wspólnych projektów i inicjatyw.

Znaczenie Wyborów dla Klubu Seniora

Wybory te nie tylko kształtują przyszłość Klubu Seniora, ale również wzmacniają poczucie wspólnoty i zaangażowania wśród jego członków. Nowo wybrane liderki, Pani Marta Staszak i Pani Ewa Węgrzyńska, stają przed wyzwaniem realizacji swoich obietnic wyborczych, co ma kluczowe znaczenie dla aktywizacji i integracji seniorów w życie osiedla.

Podsumowanie

Wybory w Klubie Seniora przy Radzie Osiedla Ołtaszyn pokazały, jak ważna jest aktywna partycypacja w życiu społecznym, niezależnie od wieku.