fbpx

Zielone serce Ołtaszyna

Przyszłość Ołtaszyna: Nowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Wrocław, ze swoją bogatą historią i dynamicznie rozwijającą się przestrzenią miejską, stoi na progu kolejnej znaczącej zmiany. Rada Miejska Wrocławia podjęła decyzję o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Bartłomieja Strachowskiego, otwierając nowy rozdział dla południowej części miasta, w obrębie geodezyjnym Ołtaszyna.

Wizja Przyszłości Ołtaszyna

Radna Miejska Edyta Skuła, w wpisie na Facebooku, podzieliła się z mieszkańcami i mieszkankami Ołtaszyna wiadomościami dotyczącymi przyszłości ich lokalnej przestrzeni. Podczas LXXVIII sesji Rady Miejskiej Wrocławia, przegłosowany został projekt uchwały dotyczący przystąpienia do tworzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru o powierzchni około 3,14 ha, znanego jako serce Ołtaszyna.

Kluczowe Punkty Planu:

  • Zachowanie Przestrzeni Zielonej: Obszar ten zostanie przekształcony w bujną, zieloną oazę, zabezpieczoną przed dalszą zabudową. Wizja ta zakłada ochronę i rozwój terenów zielonych, aby zapewnić mieszkańcom przestrzeń do wypoczynku i rekreacji.
  • Respektowanie Historii: Charakterystyczny układ ulic, biegnących między Strachowskiego a Pszczelarską, zostanie zachowany. Plan uwzględnia historyczny rodowód obszaru, podkreślając jego korzenie i strukturę przestrzenną dawnej wsi.
  • Integracja Społeczna i Rozwój: Radna Skuła podkreśla, że celem jest uczynienie tego miejsca centrum integracji dla lokalnej społeczności. Przewidziane są działania na rzecz stworzenia centralnego terenu zielonego, który stanie się miejscem spotkań, odpoczynku i zabawy.
  • Rozwój Oferty Lokalnej: Wokół zielonego serca Ołtaszyna planowany jest rozwój oferty, aby zaspokoić potrzeby społeczności. Projekt zakłada stworzenie kameralnych przestrzeni publicznych.

Podstawy Prawne i Planistyczne

Projekt uchwały wpisuje się w obowiązujące „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia”, podkreślając znaczenie utrzymania charakteru oraz skali zabudowy i integracji społecznej w rejonie. Ołtaszyn, jako część jednostki urbanistycznej D8, ma przed sobą wyzwania związane z zachowaniem historycznego układu urbanistycznego i eksponowaniem walorów historycznej zabudowy, przy jednoczesnym rozwijaniu oferty usługowej wspierającej wielofunkcyjność tego terenu.

Reakcja na Potrzeby Społeczności

Decyzja o przystąpieniu do planu jest odpowiedzią na potrzeby lokalnej społeczności, mającą na celu wsparcie i aktywizację mieszkańców. Radna Skuła wyraża nadzieję, że realizacja planu przyczyni się do zwiększenia jakości życia mieszkańców, tworząc przestrzeń otwartą na wspólne inicjatywy i integrację.