fbpx

„Gazeta Sąsiedzka”- zasady etyki dziennikarskiej.

SPROSTOWANIE INFORMACJI Z GAZETY SĄSIEDZKIEJ

 Na stronie oficjalnej Rady Osiedla możemy przeczytać:

    HMN Media Pan Maciej Wełyczko

Szanowny Panie Redaktorze.

            W papierowym wydaniu Gazety Sąsiedzkiej nr 3  z marca 2019 r. zostało opublikowane Oświadczenie byłego Przewodniczącego Zarządu Osiedla Ołtaszyn  Radnego Sebastiana Wilka, zawierające nieprawdziwe treści i naruszające mój wizerunek publiczny.

Zarzuty podnoszone w oświadczeniu wynikają  bądź z nieznajomości przez ww.  Radnego zapisów Statutu Osiedla, co wydaje się mało prawdopodobne, bądź są wynikiem stosowanej przez niego  manipulacji.

Odwołanie Przewodniczącego Zarządu reguluje §27 ust2 Statutu Osiedla stanowiący załącznik do uchwały nr LII/3185/06  Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 08 czerwca 2006 r., w sprawie nadania  Statutu Osiedla Ołtaszyn   / Dz. Urz. Woj.  Doln.  Z 2017 r. poz 2276 i 1471oraz z 2018 r. poz. 4613/.

 Zgodnie z powołanym zapisem : „Rada może odwołać Przewodniczącego Zarządu na uzasadniony  wniosek 1/4 ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów. Wniosek o odwołanie Zarządu może być poddany pod głosowanie  na następnej sesji Rady  zwołanej nie wcześniej niż 14 dni od dnia złożenia wniosku po wysłuchaniu  wyjaśnień Przewodniczącego Zarządu . Odwołanie Przewodniczącego Zarządu  skutkuje odwołaniem Zarządu”.

Procedowanie odwołania Radnego Wilka obyło się w określonym jw.  trybie.

  1. Wniosek o odwołanie z pełnionej funkcji, podpisany przez czterech Radnych, wpłynął do Rady w dniu 25 stycznia 2019 r. i  był rozpatrywany na XXIII sesji w dniu  12 lutego  2019 r.
  2. Głosowanie poprzedziło wysłuchanie Radnego Wilka. Po wysłuchaniu odbyła się burzliwa dyskusja, w której Sebastian Wilk parokrotnie zabierał głos. Dyskusja została zakończona na wniosek Radnego Eugeniusza Piotrowskiego /głosowanie jawne: za 11 głosów/.
  3. Głosowanie za odwołaniem miało charakter tajny. Na 14 Głosujących Radnych: 11 było za odwołaniem, a 3 przeciw. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

W kolejnym głosowaniu przeprowadzonym w analogicznym   trybie jw. został wybrany nowy Przewodniczący Zarządu – Eugeniusz Piotrowski , a wybór członków  Zarządu miał miejsce na  XXIV sesji w dniu 19 lutego 2019r.

Takie są udokumentowane fakty. W świetle powyższego, czynienie mi  zarzutu, że jako Przewodnicząca Rady postępowałam niezgodnie z prawem jest nadużyciem.

Przyczyną odwołania Sebastiana Wilka z pełnionej funkcji był  narastający w Radzie konflikt wywołany działaniami ww. Radnego i  jego sposobem zachowania. Wnioskodawcy  w uzasadnieniu wskazali między innymi  na  wykorzystywanie pełnionej przez Radnego Wilka  funkcji do kreowania własnego wizerunku, antagonizowanie Radnych i próby manipulowania nimi,a ponadto traktowanie  Rady jak własnego przedsiębiorstwa, a Radnych   jak osoby podległe mu służbowo. Na porządku dziennym miało miejsce narzucanie własnego zdania, brak szacunku i lekceważący stosunek do innych. Zaistniały przypadki arogancji również w stosunku do przedstawicieli samorządu lokalnego, narastająca konfliktowość itd. W ocenie autorów wniosku skutkowało to  utratą zaufania do Przewodniczącego Zarządu.

Radni najwyraźniej podzielili  prezentowane stanowisko, decydując się na odwołanie Sebastiana Wilka z zajmowanej funkcji.

Konflikt zapoczątkowany w Radzie przeniósł się z kolei do mediów społecznościowych w tym fb, podsycany przez publikowanie przez pana Wilka oświadczeń i zamieszczanie postów. Spokojna i wyważona reakcja Rady, zmierzająca do wygaszenia niepokojów i nie eskalowanie sporu, w tym moja wypowiedź udzielona Gazecie –  najwyraźniej nie przyniosła efektu. Kolejnym medium zaangażowanym w spór stała się Gazeta Sąsiedzka.

Działania Rady są jawne .Wszystkie  materiały dotyczące sprawy , w tym protokoły i  wniosek o odwołanie   znajdują się do wglądu   w siedzibie Rady i można się z nimi zapoznać. Dotychczas zainteresowanie wykazało jedynie dwóch mieszkańców Ołtaszyna. Jednakże  z uwagi na zaistniałą sytuację , w najbliższym czasie poddam pod głosowanie w Radzie  propozycję   publikacji pełnego tekstu wniosku o odwołanie  na naszej stronie internetowej.

Szanowny Panie Redaktorze.

Opublikowane w Gazecie  oświadczenie narusza moje dobre imię i   ma na celu skompromitowanie mnie wobec opinii publicznej . Ponadto ośmiesza i stawia  w złym świetle Radę Osiedla.

W związku z powyższym , odwołując się do  zasad etyki dziennikarskiej  w tym rzetelności i bezstronności – oczekuję na pilne zamieszczenie całego  mojego stanowiska na stronie internetowej Gazety  Sąsiedzkiej  oraz w najbliższym jej papierowym wydaniu.

                                                                                                             Z poważaniem.

                                                Przewodnicząca Rady Osiedla Ołtaszyn

                                                                                                                                    Krystyna Sawińska”

https://osiedle.wroc.pl/index.php/oltaszyn