fbpx

Agrestowa. Kiedy będzie przejazd?

Na pytanie odpowiada Pani Edyta Skuła – Radna Rady Miejskiej Wrocławia.

Są już uzgodnienia z PKP. Pierwotnie ustalono, że całość prac wykona wykonawca działający na zlecenie PKP, a Miasto sfinansuje ten zakres  przekazując PKP środki w formie dotacji. Niestety okazało się, i potwierdzili to prawnicy obu stron, że nie ma możliwości prawnej na przekazanie przez Gminę dotacji na rzecz spółki PKP
To trochę skomplikowało i wydłużyło procedurę, ale przedstawiono inny model :

Inwestorem robót jest ZDIUM

  • 27.08.2021 r została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzja nr I-P-36/21 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – dla inwestycji polegającej na budowie urządzeń sterowania ruchem kolejowym stanowiącej część zadania  pn „budowa przejścia pieszo-rowerowego przez linię kolejową nr 285 w km 7,945 na skrzyżowaniu z ul.Agrestową we Wrocławiu w granicach działki PKP”. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.
  • W dniu 17.09.2021 r złożono do Wojewódzkiego Urzędu Dolnośląskiego wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.
  • Obecnie ZDiUM przeprowadził postępowanie -w formie zapytania ofertowego i uzyskał ofertę na wykonanie robót, które są niezbędne do wykonania do 29.11.2021 r tj. przed uruchomieniem linii kolejowej planowanej na 15.12.2021 r.  Są to roboty liniowe związane z budową studni oraz okablowaniem.
  • Dla pozostałego zakresu robót , w tym zabudowy przejazdu i montażu  urządzeń przejazdowych oraz sygnalizatorów , kamer i urządzeń SRK zostanie ogłoszony przetarg, po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Termin realizacji do 31.03.2022 r.

Na obecnym etapie nie zostaną ułożone płyty przejazdowe z uwagi na brak możliwości zapewnienia bezpieczeństwa osobom przechodzącym przez tory, ponieważ brak jest możliwości ostrzegania o nadjeżdżającym pociągu – projektowana prędkość pociągów na tej linii to 120 km/h.

http://oltaszyn.podrozowanie.pl/bedzie-przejscie-oltaszyn-partynice/