fbpx

XXVII Sesja Rady Osiedla Ołtaszyn

W dniu 12 grudnia odbyła się XXVII Sesja Rady Osiedla. Procedowanie uchwał, m.in. przyjęcie sprawozdania z wyjazdów rowerowych oraz zadania sportowego z Funduszu Czasu Wolnego. Organizacja ruchu na osiedlu – wnioski dotyczące bezpieczeństwa rowerzystów. Sprawy bieżące: a. Przebudowa ul. Grota Roweckiego. b. Budowa chodnika ul. Kurpiów (etapowanie kosztów). c. Realizacja WOW – budowa fragmentu Wschodniej Obwodnicy Wrocławia. d. Informacja o planowanych inwestycjach na Ołtaszynie.Wnioski i skargi mieszkańców, m.in. brak oświetlenia ul. Nefrytowej. Zapytania radnych i wolne wnioski, np. czerwone pojemniki na elektroodpady. Wnioski dotyczące protokołu z XXVI sesji i jego jednogłośne przyjęcie.

Protokół

PROTOKÓŁ Z XXVII SESJI RADY OSIEDLA OŁTASZYN
z dnia 12 grudnia 2023 r.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sporządzenie listy obecności -załącznik nr 1 do protokołu.
  Wymagane kworum – 7 radnych.
  Obecnych: 8 radnych.
  Nieobecni: Krzysztof Greń, Krystyna Hamburger, Katarzyna Hałaczkiewicz, Barbara Focht, Maciej Kucfir, Jadwiga Zawiślak.
  Radna Patrycja Ciupa uczestniczyła w sesji do pkt. 5a porządku obrad.
  Radna Alicja Urban uczestniczyła w sesji od pkt. 4 /uchwała XXVII/119/23 włącznie/ porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie porządku sesji lub zgłoszenie wniosków o jego zmianę i przeprowadzenie głosowania.
  Wniosków o zmianę porządku obrad nie zgłoszono.
  Głosowanie: przyjęto jednogłośnie.
 4. Procedowanie uchwał.
 • Nr XXVII/116/23 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania zadania społecznego pn. „Kołowrocek 1927- cykl wyjazdów rowerowych ze zwiedzaniem”.
  W ramach realizacji ww. zadania odbyło się 5 wycieczek rowerowych:
 • Wrocław- Święta Katarzyna – Siechnice – 17.06.2023
 • Wrocław- Tyniec Mały- Krzyżowice -Wrocław – 24.07.2023
 • Wrocław -Tyniec nad Ślężą- Galowice – 20.08.2023
 • Brochów- Książe Małe- Mokry Dwór, -Opatowice- Bierdzan- Siechnice – 23.09. 2023 r.
 • Ołtaszyn – Rynek – zakończenie sezonu rowerowego – 25.11.2023.
  W trakcie wycieczek uczestnicy zwiedzali z przewodniczką p. Martą Miniewicz ciekawe miejsca i zabytki zlokalizowane w pobliżu tras przejazdu. W wyjazdach uczestniczył z ramienia RO – radny Henryk Surma- Prezes Zarządu Stowarzyszenia Kolarzy Dolnośląskich.
  Realizacja zadania w kwocie 3493,00 zł. została w całości sfinansowana z dotacji WCRS.
  Głosowanie: za- 6, przeciw – 0, wstrzymał się 1 radny
 • Nr XXVII/117/23 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania zadania społecznego finansowanego w ramach Funduszu Czasu Wolnego – referowała Przewodnicząca Rady Osiedla Krystyna Sawińska.
  W ramach realizacji zadania odbyły się dwa wydarzenia o charakterze sportowym i rekreacyjnym:
 1. Dzień sportów amerykańskich – Dnia 01.10.2023 r. odbył się Dzień Sportów Amerykańskich na boisku przy ul. Strachowskiego. W ramach tego wydarzenia zorganizowano nie tylko fascynujące mecze futbolu amerykańskiego pomiędzy Panthers Juniors z Tychy a Falcons Juniors, oraz pojedynki futbolu flagowego pomiędzy Panthers Minis a Falcons Minis, skierowane specjalnie dla najmłodszych mieszkańców. Niesamowicie ważnym elementem programu były także zajęcia zapoznawcze z dyscyplinami sportowymi, takimi jak Ultimate oraz Lacrosse. Uczestnicy mieli okazję bliżej poznać tajniki tych fascynujących gier, a doświadczeni zawodnicy Panthers Wrocław byli chętni dzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami z mieszkańcami. Po zakończonych rozgrywkach, które zgromadziły na boisku około 500 osób, odbyło się uroczyste wręczenie medali dla zwycięzców, podkreślając ich wysiłek i zaangażowanie. Dodatkowo, spotkanie mieszkańców z doświadczonymi zawodnikami Panthers Wrocław było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, zdobycia autografów i zrobienia wspólnych fotografii. Dzień Sportów Amerykańskich okazał się nie tylko sportowym świętem, ale także doskonałą okazją do integracji społeczności lokalnej poprzez wspólną pasję do aktywności fizycznej i zacieśnianie więzi między mieszkańcami. Dla mieszkańców uczestniczących w zajęciach zapewniono napoje i mały poczęstunek.
 2. Wycieczka po Ołtaszynie zakończona spotkaniem w siedzibie Rady Osiedla z poczęstunkiem. Z uwagi na warunki atmosferyczne zrezygnowano z ogniska. W imprezie uczestniczyło 24 osoby. Zakupione, a niezużyte produkty żywnościowe I opał zostały zdeponowane w siedzibie Rady i będą wykorzystane na kolejne wydarzenie organizowane dla mieszkańców
  Koszty zadania w kwocie 4587,00 zostały sfinansowane z dotacji WCRR.
  Głosowanie: za- 6, przeciw – 0, wstrzymało się 2 radnych.
 • Nr XXVII/118/23 w sprawie organizacji ruchu na osiedlu Ołtaszyn- referowała Przewodnicząca Rady Osiedla Krystyna Sawińska.
  W związku ze skargami składanymi przez mieszkańców Rada Osiedla wnioskowała do ZDiUM i Wydziału Inżynierii Miejskiej UM o:
 1. Wdrożenie rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo rowerzystów na skrzyżowaniach ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kutrzeby z ul. Ułańską i Piechoty. Oba skrzyżowania są miejscami niebezpiecznymi z uwagi na brak widoczności. Wg sugestii mieszkańców rozwiązaniem problemu byłby montaż luster. W sprawie skrzyżowania ul. Kutrzeby z ul. Ułańską, Rada Osiedla występowała do WIM UM w 2022r / vide uchwała nr V/24/22 z dnia 11 stycznia 2022r./. Rada wnosiła ponadto o odtworzenie czerwonego pola na skrzyżowaniu ul. Kutrzeby z Ułańską.
 2. Wykonanie progów zwalniających: na odcinku:
 • ul. Obrońców Poczty Gdańskiej od skrzyżowania z ul. Ułańską w kierunku wsi Wysoka,
 • na odcinku ul. Ułańskiej od ul. Marii Wittek do ul. Kutrzeby.
  Dla ww. zadań zostały opracowane i uzgodnione z Radą Osiedla dokumentacje projektowe, jednakże zgodnie ze stanowiskiem ZDiUM „ze względu na ograniczony budżet oraz konieczność podejmowania podobnych działań na terenie całego miasta Wrocławia, Zarząd nie jest w stanie określić terminu wykonania progów do czasu zapewnienia środków finansowych”. Mając na względzie istotną rolę, pełnioną przez ww. ulicę w systemie układu komunikacyjnego na osiedlu, występujące na nich silne natężenie ruchu i związane z tym niebezpieczeństwa dla mieszkańców, oraz niewielką ilość planowanych do realizacji progów /4 szt/ i tym samym niewysoki koszt wykonania – Rada Osiedla Ołtaszyn wnioskowała o ich realizację w 2024 r.
  Głosowanie: za – 6, przeciw – 1, wstrzymał się 1 radny.
 1. Sprawy bieżące:
  a. Przebudowa ul. Grota Roweckiego na odcinku od ronda P. Bednarza do ul. Wspólnej – ścieżka rowerowa. – referowała Przewodnicząca Zarządu Edyta Skuła.
  Wg. przesłanej do RO koncepcji, po stronie zachodniej ul. Grota Roweckiego planowane jest uzupełnienie odcinków chodnika i wykonanie ścieżki rowerowej / obszar ul. Gerberowej/. Natomiast po stronie wschodniej: wykonanie ścieżki rowerowej, przebudowa chodnika, wykonanie bezpiecznych przejazdów rowerowych na skrzyżowaniach z drogami podrzędnymi, wykonanie przejazdów rowerowych i przejść dla pieszych w ciągu ul. Grota Roweckiego i przebudowa istniejącego oświetlenia.
  W związku z poszerzeniem pasa drogowego wystąpi konieczność wykupu przez Miasto części działek od mieszkańców, przede wszystkim z osiedla Wojszyce.
  W dniu 14.12.br. W sprawie jw. w ZDiUM odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Urzędu Miasta, projektantem i członkami Rad Osiedli Wojszyce i Ołtaszyn. Więcej informacji zostanie przekazane radnym po naradzie.
  Radny Henryk Surma wnosił, by na spotkaniu, dla uniknięcia casusu ul. Kukuczki i Grota Roweckiego, podnieść sprawę zastosowanych rozwiązań w obrębie skrzyżowań ulic ze ścieżka rowerową,
  b. Budowa chodnika ul. Kurpiów, zadanie finansowane z Funduszu Osiedlowego – referowała Przewodnicząca Zarządu Edyta Skuła.
  Przewodnicząca Zarządu uzyskała z Wydziału Partycypacji Społecznej UM informację o możliwości etapowania realizacji chodnika w ul. Kurpiów.
 • etap I od przejścia przy przedszkolu do ul. Goetla o długości ca 100 m, koszt ca. 400 tyś zł,
 • etap II od ul. Goetla do Brylantowej o długości ca. 200 m, koszt ca. 800 tyś zł.
  Wg szacunków ZDiUM koszt realizacji inwestycji wynosi ca.1,2 /1,3 ml zł. Zakres rzeczowy obejmuje oprócz budowy chodnika zarurowanie rowu biegnącego wzdłuż ul. Kurpiów, co w sposób istotny podraża koszty budowy. Przy założeniu, sfinansowania ze środków Funduszu Osiedlowego I etapu, istnieje duże prawdopodobieństwo kontynuacji przez Miasto dalszych prac /II etap/. Pozwoliłoby to na zakończenie pełnego zakresu robót drogowych w ul. Kurpiów. Nowy chodnik spowoduje poprawę bezpieczeństwa mieszkańców korzystających z bardzo ruchliwej ulicy, przy której zlokalizowane są przedszkole i szkoła podstawowa. Radni akceptowali przedmiotowe rozwiązanie.
  Radny Henryk Surma zwrócił uwagę, że w związku z powyższym nie zostanie wykonany łącznik między ul. Szczepową i Piechoty / liczba rangowa 2/, też potrzebny na osiedlu.
  c. Realizacja WOW – referowała Przewodnicząca Rady Osiedla Krystyna Sawińska.
  Wojewoda Dolnośląski 1 grudnia, w siedzibie urzędu wojewódzkiego oficjalnie podpisał decyzję ZRID (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej), umożliwiającą ogłoszenie przetargu na budowę ostatniego kluczowego fragmentu Wschodniej Obwodnicy Wrocławia obejmujący ponad 3 km nowej trasy drogowej.
  d. Informacja Przewodniczącej Zarządu podejmowanych działaniach jej jako Radnej Miejskiej celem wprowadzenia do planu finansowego Miasta na 2024 r., zadań inwestycyjnych na Ołtaszynie – referowała Przewodnicząca Zarządu Edyta Skuła:
 • Budowa chodnika ul. Kurpiów. W 2024 r. zostanie opracowana dokumentacja projektowa. Realizacja planowana w ramach Funduszu Osiedlowego i Programu Pieszego.
 • Oświetlenie na ul. Obrońców Poczty Gdańskiej. Wpisane do planu inwestycji. W 2024 r. zostanie opracowany projekt, a w 2025 r. nastąpi realizacja.
 • Utwardzenie terenu przed Biedronką. Biedronka uzyskała zgodę zarządcy terenu -ZDiUM na wykonanie robót we własnym zakresie. Prace winny zostać wykonane w 2024 r.
 • Budynek przy ul. Strachowskiego 6. Obiekt został objęty ochrona konserwatorską. Planowana jest nowelizacja mpzp pod kątem zmiany kwalifikacji istniejącego budynku /cel społeczny/. Powyższe stworzy możliwość odbudowy obiektu i prowadzenia w nim działalności na rzecz mieszkańców osiedla.
 • Utwardzenie pobocza ul. Masztalerza przy boisku sportowym. Wg aktualnego stanu – pas terenu o charakterze chodnika został zniszczony przez parkujące na nim samochody, a na jezdnię nanoszone jest błoto. Pobocze zostanie wyłożone ażurową kostką. Roboty wykona w 2024 r. Młodzieżowe Centrum Sportu – zarządca boiska.
  – Wymiana nawierzchni zewnętrznej boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 34 przy ulicy Gałczyńskiego. Środki będą zabezpieczone w 2024 r. w ramach pozycji ” Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach” (zgłoszone przez Klub PO RP).
 1. Wnioski i skargi mieszkańców: – referowała Przewodnicząca Rady Osiedla Krystyna Sawińska.
  a. brak oświetlenia ul. Nefrytowej.
  Uchwałą XVII/70/22 Rada Osiedla wystąpiła do WIM UM i ZDiUM o opracowanie koncepcji lokalizacji miejsc postojowych w pasie drogi publicznej ul. Nefrytowej – do celów konsultacji z mieszkańcami oraz wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Nefrytowej od nr 50 do skrzyżowania z ul. Bursztynową.
  Na obie propozycje otrzymaliśmy odpowiedź negatywną.
  b. awaria lamp doświetlających przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu. ul. Strachowskiego z Nenckiego.
  Ustalenia: Zarząd podejmie interwencję w ZDiUM.
  c. jemioła na drzewach na ul. Uczniowskiej. Wg informacji Radnego Zbigniewa Szpiczakowskiego ZZM wykona czyszczenie drzew styczniu/lutym 2024.
  d. Szmaragdowa – progi zwalniające. Nie realizowane ze względu na ograniczony budżet ZDiUM. Sprawa omawiana na XXV sesji w dniu 17.10.2023 r.
  e. Progi na ul. Grota Roweckiego. W dniu 5 października Radna Rady Miejskiej Wrocławia Edyta Skuła złożyła interpelację dotyczącą montażu przez ZDiUM progów zwalniających na ulicy gen. Grota Roweckiego zaniepokojona negatywnym wpływem tego typu rozwiązań na przewożenie pacjentów do pobliskich szpitali. W odpowiedzi z dnia 18 października zawarto informację, że progi zwalniające są zamontowane prawidłowo, bez konsultacji z mieszkańcami oraz analizą bezpieczeństwa drogowego, która wskazała tą ulicę jako niebezpieczną z występującą dużą ilością wypadków. Radna zwróciła się do Policji o dostęp do analizy i statystyk zdarzeń drogowych jak również o opinię do pogotowia ratunkowego na wpływ progów podczas przewożenia pacjentów w stanie zagrażającego życia.
 2. Zapytania radnych i wolne wnioski.
  a. czerwone pojemniki na elektroodpady. Sprawa była wielokrotnie omawiana na sesjach. Istnieje możliwość ustawienia przez wyspecjalizowaną firmę pojemników na elektroodpady na terenach prywatnych lub zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe.
  b. z uwagi na wysoki stopień skomplikowania sprawozdań finansowych przesyłanych do Rady przez WCRS oraz niezdolność rozumienia przez radnego wnioskodawcę Zbigniewa Szpiczakowskiego – radny wnosił o opracowanie dla niego skróconego sprawozdania za 2023 r. Sprawozdanie zostanie przygotowane ogólnie i w głównych kategoriach według wytycznych WCRS. Szczegółowe informacje, każdy radny może uzyskać u Skarbnika Osiedla lub we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.
 3. Wnioski dotyczące protokołu z XXVI sesji i jego przyjęcie.
  Wniosków nie zgłoszono.
  Głosowanie: przyjęto jednogłośnie
  Na tym protokół zakończono.